🐦HƯỚNG DẪN THAM GIA SỰ KIỆN

Sau khi sự kiện bắt đầu, vận động viên có thể ghi hoạt động để tích lũy vào sự kiện, cách sử dụng UpRace, xem ở trang dưới

👥HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UPRACE

Last updated