2️⃣Cài đặt thông tin cá nhân

Bước 1: Bấm vào tab Cá nhân

Bước 2: Bấm vào biểu tượng Cài đặt

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin

  • Chọ Thiết lập mật khẩu để thay đổi mật khẩu

  • Chọn Thông tin cá nhân để cập nhật

  • Chọn Ngôn ngữ để thay đổi

  • Chọn Cài đặt thông báo để tùy chỉnh