Cài đặt thông báo cho hoạt động

Bước 1: Tại màn hình đang Ghi hoạt động bấm Cài đặt

Bước 2: Tùy chỉnh các thông báo của hoạt động